5 - 6 Economie-wetenschappen

economie
leerjaar : 3de graad
campus : College, Hemelvaart
domein :
finaliteit : Doorstroom

De logische vooropleiding is in de 2de graad ASO de richting Economie of Wetenschappen. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken. Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wetenschappen. 
Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid … . De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het deelvak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
- communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
- competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
- interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Vakken

5 6
aardrijkskunde
2
1
biologie
1
2
chemie
2
2
Duits
1
1
economie
4
4
Engels
2
2
esthetica
1
0
Frans
3
3
fysica
2
2
geschiedenis
2
2
godsdienst
2
2
lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
vrije ruimte
0
1
wiskunde
4
4

Totaal

32
32

Wat erna?

De verdere studiemogelijkheden na de richting Economie-wetenschappen zijn zeer uitgebreid. Er zijn geen beperkingen. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …).

CLIL

Talen zijn een heel belangrijke sleutel voor de toekomst, en bij een CLIL-vak krijgt de leerling les in het Engels of Frans. We legden de klemtoon op het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een andere taal ontwikkelen leerlingen competenties in de doeltaal én in het vak, naast de kennis over die taal.

Campus College Waregem